Játékszabályzat

Animal Silhouette

Nyereményjáték játékszabályzat és adatvédelmi tájékoztató

 

A Vafo Praha s.r.o. (székhely: K Brudku 94, 252 19 Chrastany, Czech Republic, adószám: CZ 61499587), mint szervező és adatkezelő a jelen játékszabályzatban és adatvédelmi tájékoztatóban (a továbbiakban együtt: Szabályzat) meghatározott nyereményjátékot (továbbiakban: Nyereményjáték) szervezi.

A szervezés során a Tricky Communications Kft. (székhely: 1111 Budapest, Bercsényi u. 12., Cg. 01-09-986422), mint adatfeldolgozó közreműködik a Nyereményjáték lebonyolításában.

A Vafo Praha s.r.o. és a Tricky Communications Kft. a továbbiakban együttesen: Szervezők.

JÁTÉKSZABÁLYZAT

 1. Részvételi feltételek

A Nyereményjátékban azon természetes személyek vehetnek részt, akik cselekvőképesek, illetve nem állnak cselekvőképességüket e tekintetben korlátozó bármely korlátozás alatt, betöltötték a 16. életévüket, elfogadják és betartják a Szabályzatot, és kommentben válaszolnak a játékban feltett kérdésre a játék poszt alatt. (továbbiakban: Felhasználó).

Amennyiben a Felhasználó korlátozott cselekvőképességű vagy cselekvőképtelen, úgy a Nyereményjátékban részt venni csak törvényes képviselője hozzájárulásával jogosult.

A játékban nem vesznek részt azok a személyek, akik a regisztráció során az adataikat hibásan vagy nem adták meg. Ha olyan Felhasználó regisztrál vagy nyer, aki a Facebook/Instagram felhasználói feltételeit megszegve vagy megkerülve regisztrált Facebookon/Instagramon, automatikusan kizárásra kerül.

A Nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervezők alkalmazottai, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.

A Nyereményjátékban való részvétel a jelen Szabályzat automatikus elfogadását jelenti.

 1. Határidők

A Felhasználó felelőssége, hogy a Nyereményjáték Facebook/Instagram oldalát, valamint az általa a regisztráláskor megadott e-mail címre beérkező üzeneteket és az eredményhirdetéssel kapcsolatos értesítéseket kellő időben figyelemmel kísérje.

A Szervezők nem vállalnak felelősséget a Felhasználó mulasztásából eredő következményekért, így különösen nem biztosítanak meghosszabbított határidőt a Felhasználók részére.

III. Nyereményjáték időtartama

Első forduló: 2021. május 22-én 10 órakor kezdődik és 2021. május 24. 23:59 órakor ér véget.

Második forduló: 2021. május 25-én 10 órakor kezdődik is 2021. május 27. 23:59 órakor ér véget.

A Felhasználóknak ezen időszak alatt van lehetőségük arra, hogy kommentben válaszoljanak a játékposztok felhívásában szereplő kérdésre a Brit Facebook/Instagram oldalán.

 

 1. A Nyereményjáték menete:

A Felhasználó játékidőszakon belül felkeresi a Brit Facebook/Instagram oldalát: https://www.facebook.com/brit.petfood.hungary/

https://www.instagram.com/brit_allateledel/

tájékozódik a részletekről a játékfelhívásban közzétett linken keresztül elérhető játékszabályzat és adatkezelési tájékoztató elolvasásával.

A Nyereményjátékban úgy vehet részt egy Felhasználó, ha a játékfelhívás posztjában feltett kérdésre kommentben válaszol a játék időtartamán belül a Brit Facebook/Instagram oldalán.

Ebben a játékban a rajongók feladata az, hogy összepárosítsák a kutya/cica árnyékokat a hozzájuk tartozó fajtanévvel, majd a helyes szám- és betűkombinációt megírják kommentben.

A Felhasználó bármikor tájékozódhat a játék részleteiről a Brit Facebook/Instagram oldalán a játékszabályzat által.

A Nyereményjátékban nem regisztrálható az eredeti Felhasználó helyett vagy nevében más személy.

Az internetes oldal megnyitása adatforgalommal járhat, amelynek esetleges költsége a Felhasználót terheli és a költség mértéke függhet a Felhasználó internetszolgáltatójától, a szolgáltatás díjcsomagjától és annak konstrukciójától.

 1. Nyeremények, sorsolás

A nyeremények sorsolását a Szervezők számítógépes algoritmus segítségével véletlenszerűen végzik. A Nyereményjátékban a Szervezők megfelelő számú, így minden nyereményre egy nyertest sorsolnak ki a Felhasználók közül. A nyertesnek először kisorsolt Felhasználó jogosult a nyereményt átvenni.

A Nyereményjáték nyereményei a játékidő lezárulta után kerülnek kisorsolásra:

 1. május 28.

A Nyereményjáték lezárását követően a Szervezők a nyerteseket privát üzenetben értesítik a Brit Facebook/Instagram oldalán keresztül.

A Nyereményjátékban annak időtartama alatt a Felhasználók az alábbi nyereményekre tehetnek szert:

Nyeremények:

Facebookon fordulónként:

 • 3 db Brit ajándékcsomag
 • 3 db Brit szőrhenger
 • 3 db Brit frizbi

 

Instagramon fordulónként:

 • 1 db Brit ajándékcsomag
 • 1 db Brit szőrhenger
 • 1 db Brit frizbi

A nyeremények azon Felhasználók között kerülnek kisorsolásra, akik a Brit Facebook/Instagram oldalán közzétett játékposzt alatt helyesen válaszolnak a felhívásban szereplő kérdésre a játék időtartama alatt az első, vagy a második forduló posztjában.

A nyeremények megváltoztatásának jogát a Szervezők fenntartják. Egy Felhasználó csak egy nyereményre jogosult.

 1. Nyeremény átvétele

A sorsolást követően a Szervezők a nyertes kommentjére közvetlenül válaszolnak, mely válaszban értesítik arról, hogy a nyertes a nyereményjátékon kisorolásra került, majd ezt követően a Szervezők privát üzenetben veszik fel a kapcsolatot a nyertessel a további részletek egyeztetése miatt.

Amennyiben a nyertes Felhasználó a nyereményről való értesítés után legalább 15 napon belül nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezőkkel, a nyertes Felhasználó elveszti jogát a nyeremény átvételére. Az a nyertes Felhasználó, aki a posztokban leírtak szerint, a fenti határidőben nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezőkkel, jelen Szabályzat elfogadásával kifejezetten és visszavonhatatlanul, írásban lemond az ezzel összefüggő bármilyen kártérítési, megtérítési, illetve egyéb igényéről.

A Szervezők vállalják a nyeremények eljuttatását a nyertesek részére legkésőbb a kapcsolatfelvételt követő 30 napon belül.

Amennyiben a nyertes Felhasználó cselekvőképességében korlátozott vagy cselekvőképtelen, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.

A nyeremények másra át nem ruházhatók és készpénzre sem válthatók át.

A Szervezők vállalják, hogy kifizetik a nyereményre (esetlegesen) közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adót vagy egyéb esetleges járulékot is. Az ezeken felül esetlegesen jelentkező más adó, díj- és illeték kötelezettség, illetve minden kapcsolódó költség a nyertest terheli.

VII. Felhasználó kizárása a játékból

A Szervezők jogosultak saját belátásuk szerint külön értesítés, jóvátétel, kártérítés és indokolás nélkül kizárni azt a Felhasználót, illetve Felhasználói regisztrációt a Nyereményjátékból:

- aki nem, illetve nem lett volna jogosult részt venni a Nyereményjátékban, így különösen, ha nem töltötte be a 16. életévét vagy regisztrációja más okból nem felel meg a jelen Szabályzatban foglalt követelményeknek vagy egyébként jogszabályt sért;

- aki a Szervezők alkalmazottja, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozója;

- aki bármilyen módon megsérti a jelen Szabályzat rendelkezéseit, vagy a Nyereményjátékkal összefüggésben egyébként jogszabályt, más jogát, és/vagy jogos érdekét sérti, illetve erre nézve alapos gyanú merül fel;

- aki megtévesztően jár el a Nyereményjátékkal kapcsolatban, így különösen, de nem kizárólagosan akkor, ha a teljesítéséhez különös előnyt biztosító segédeszközt vesz igénybe;

- aki az átvételhez szükséges személyes adatait, ill. a Szervezők által kért információkat, nyilatkozatokat nem adta meg;

- aki a megadott határidőn belül nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezőkkel;

- aki valótlan, vagy hibás személyes adatokat küld meg a Szervezők részére, vagy szándéka egyéb módon arra irányul, hogy a Nyereményjátékban valótlan, vagy a valós Felhasználótól eltérő más személyt jogosítson nyereményre vagy az eredeti Felhasználótól eltérő más személyt regisztráljanak Felhasználóként; valamint

- akit, illetve amelyet a Szervezők egyéb okból jónak látnak törölni, így különösen, de nem kizárólagosan akkor, ha a Felhasználó kommentjeivel vagy nyilatkozataival sérti a Szervezők jogos gazdasági érdekeit.

A Felhasználó kizárása esetén az adott Felhasználó nem tarthat igényt nyereményre, vagy amennyiben a kizárás oka a nyeremény átadása után jut a Szervezők tudomására, úgy a már átadott nyereményét, illetve amennyiben az már felhasználásra került, úgy annak ellenértékét köteles visszaszolgáltatni a Szervezőknek, valamint köteles a Szervezőknek a kizárással kapcsolatos költségeit megtéríteni.

A Szervezők fenntartják maguknak a jogot arra, hogy a kizárt Felhasználó helyett saját belátásuk szerint egy másik Felhasználót hirdessenek ki nyertesként, de erre nem kötelezhetőek.

A Szabályzat megszegésével, illetve a kizárásra okot adó ténnyel, körülménnyel, illetve információval kapcsolatos gyanú esetén a Szervezők a lehetőségeikhez képest, ésszerű és arányos mértékű vizsgálatot folytatnak le, és a vizsgálat során tudomásukra jutott információk alapján hozzák meg döntésüket. A vizsgálat lezárta után érkezett észrevételeket, információkat a szervezőknek nem áll módjukban figyelembe venni.

A Szervezők attól függetlenül jogosultak dönteni a kizárásról, hogy az arra okot adó tény, körülmény, illetve információ a Nyereményjáték időtartama alatt, vagy az után merül fel, illetve jutott tudomásukra. A kizárási eljárás megindítására legkésőbb a játék zárását követő 30 napon belül van lehetőség, ezen időpont után a Szervezőknek nem áll módjukban megvizsgálni a kizárás lehetőségét.

VIII. A Szervezők felelőssége

A szolgáltatás ingyenességéből adódóan a Szervezők nem szavatolják a Nyereményjáték szünetmentességét, nem tehetőek felelőssé továbbá a Nyereményjáték felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. A Szervezők a Nyereményjáték, valamint a Nyereményjáték oldalának és alkalmazásának működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekednek, azokért azonban felelőssé nem tehetőek. A Szervezők kizárnak mindféle kártérítési, kártalanítási igényt a Nyereményjátékban való részvétel során, a Nyereményjáték esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

 1. Egyéb rendelkezések

A Brit fenntartja a Szabályzat módosításának jogát. A Szabályzat módosításáról a Brit Facebook/Instagram oldalán a Felhasználókat értesíti.

A jelen Szabályzat értelmében az e-mail írásbeli formának minősül.

A Felhasználó köteles viselni annak következményeit, ha személyes adatait hibásan adta meg.

A Szervezők kijelentik, hogy a Nyereményjáték nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

A jelen Szabályzatra a magyar jog az irányadó.

A jelen Szabályzatból fakadó vitás kérdések eldöntésére a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság, illetve – perértéktől függően – a Székesfehérvári Törvényszék rendelkezik kizárólagos illetékességgel.

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 1. Adatvédelmi nyilatkozat

A Szervezők az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: GDPR) 13. 14. cikkei szerint tájékoztatják az adatkezelés érintettjét (a továbbiakban: Érintett/Felhasználó), hogy a Nyereményjátékban való részvételhez a Szervezők által kért adatainak szolgáltatása önkéntes, a Felhasználó hozzájárulásán a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontján) alapul.

A Nyereményjátékban való regisztrációval, valamint adatainak (így nevének, e-mail címének, telefonszámának, illetve lakcímének) megadásával a Felhasználó kifejezetten, írásban hozzájárul személyes adatai kezeléséhez, valamint a Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy nevét a Nyereményjáték lebonyolítása érdekében és az ahhoz szükséges mértékben megismerhessék. Az adatkezelés célja a Nyereményjáték lebonyolítása, kapcsolattartás és adminisztráció, valamint a Nyeremények átadása.

 

A Nyereményjáték során a Szervezők a jogszabály és a Felhasználó hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont) alapján kezelik a Felhasználó által megadott alábbi személyes adatokat a Nyereményjáték lebonyolítása és az esetleges nyeremény átadása érdekében:

 • név,
 • telefonszám,
 • postacím és
 • Facebook/Instagram azonosító,
 • Facebook/Instagram profilkép.

 

Az adatokat kizárólag a Szervezőknek a Nyereményjáték lebonyolításáért felelős munkatársai ismerhetik meg.

A Felhasználó jelen szabályzat alapján kezelt személyes adatai átadásra kerülhetnek:

 • a Szervezők mindenkori szerződött elektronikus tárhely szolgáltató partnereihez annak érdekében, hogy a Felhasználóra vonatkozó adatok elektronikusan tárolásra kerüljenek;
 • valamint a nyeremények átadásáért felelős mindenkori szerződött partnereihez annak érdekében, hogy a nyeremények átadásra kerüljenek.

 

A Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a jelen szabályzat által kezelt személyes adatai a továbbításra kerüljenek a fent meghatározott célok megvalósulása miatt.

Az adatkezelés időtartama az adatok megadásától a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a cél megvalósulásáig, így legfeljebb a nyeremények végleges átadásáig, azaz a Nyereményjáték teljes lezárásáig tart.

Hozzájárulását a Felhasználó írásban a Szervezők lenti elérhetőségeinek bármelyikén keresztül történő bejelentéssel is visszavonhatja. Az adatkezelési hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A Felhasználó személyes adatainak módosítását, helyesbítését is ugyan ezen módokon kezdeményezheti, illetve intézheti.

 

A Szervezők tájékoztatják a Felhasználót, hogy tájékoztatást kérhet a Szervezőktől személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, zárolását, illetve adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését, tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. A Felhasználó jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznák a Szervezők. A Felhasználó továbbá tájékoztatást kérhet az esetleges adatfeldolgozó által feldolgozott személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, adatvédelmi incidens esetén annak körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan esemény, amely az Adatkezelő által kezelt, továbbított, tárolt vagy feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban a személyes adat jogellenes kezelését vagy feldolgozását, így különösen jogosulatlan vagy véletlen hozzáférését, megváltoztatását, közlését, törlését, elvesztését vagy megsemmisítését, valamint véletlen megsemmisülését és sérülését eredményezi. Esetleges adatvédelmi incidens esetén az Érintett tájékoztatást kérhet az incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről; amennyiben az incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Érintett jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet a GDPR 34. cikkében meghatározott módon.

Az adatkezeléssel kapcsolatban az Érintettet megilletik az alábbi jogorvoslati lehetőségek, nevezetesen a GDPR VIII. fejezetében és 21. cikkében meghatározott jogorvoslat és tiltakozási jog, illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 23. §-ában meghatározottak szerint bíróság előtt érvényesítheti jogait és a jogszabályok szerint az őt esetlegesen megillető kártérítést és sérelemdíjat.

Ezen túlmenően az Érintettet megilleti a bírósághoz fordulás joga is az alábbi esetekben:

 • a felügyeleti hatóság rá vonatkozó jogilag kötelező erejű döntésével szemben;
 • ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal;
 • ha a felügyeleti hatóság 3 hónapon belül nem tájékoztatja a panaszával kapcsolatos eljárás fejleményeiről vagy annak eredményéről;

ha megítélése szerint az Adatkezelő vagy az általa alkalmazott Adatfeldolgozó a GDPR rendelkezéseinek nem megfelelő adatkezelés következtében megsértette a GDPR szerinti jogait.

Amennyiben az Érintettnek a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmét nem sikerült megnyugtató módon rendeznie az Adatkezelővel, vagy egyébként az Érintett bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5) jogosult bejelentést tenni.

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja meg a Nyereményjáték lebonyolításához szükséges, a jelen Szabályzatban megjelölt adatait, vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Nyereményjátékból való kizárásához vezet.

Szervező elérhetőségei: WAF KFT

2030 Érd Aszfaltozó u 15.

e-mail cím: britpetfood@gmail.com

Kelt: Érd, 2021. május 21.