Játékszabályzat

Brit Magyarország – Állati szeretet - Játékszabályzat és adatkezelési tájékoztató

 

A Vafo Praha s.r.o. (székhely: K Brudku 94, 252 19 Chrastany, Czech Republic, adószám: CZ 61499587), mint Szervező és adatkezelő a jelen játékszabályzatban és adatvédelmi tájékoztatóban (a továbbiakban együtt: Szabályzat) meghatározott „Állati szeretet” elnevezésű Facebook játékot (a továbbiakban: Játék) szervezi.

A szervezés során a Tricky Communications Kft. (1111 Budapest, Bercsényi u. 12. 4/3, Cg. 01-09-986422) mint a Játék lebonyolítója, és mint adatfeldolgozó (a továbbiakban: Lebonyolító) közreműködik a Játék lebonyolításában és az adatok feldolgozásában, melynek keretében a Szervező utasításai alapján meghirdeti a Játékot poszt formájában, kiválasztja a nyerteseket, kapcsolatot tart velük, összegyűjti és tárolja a nyeremények átadásához szükséges információkat, adatokat és azokat átadja a Szervezőnek.  

JÁTÉKSZABÁLYZAT

  1. Részvételi feltételek

A Játékban való részvétel önkéntes. Abban azok vehetnek részt, akik érvényes regisztrációval rendelkeznek a http://www.facebook.com weboldalon, és elfogadják a jelen Szabályzatot, és megfelelnek a jelen Szabályzatban írt egyéb feltételeknek (továbbiakban: Felhasználó).

Amennyiben a Felhasználó korlátozott cselekvőképességű vagy cselekvőképtelen, úgy az Alkalmazást használni, valamint a Játékban részt venni, illetőleg a nyereményt átvenni csak törvényes képviselője hozzájárulásával, annak jelenlétében jogosult.

A Felhasználók által megadott adatok hiányosságáért, hibáiért, illetőleg a nyeremények kézbesítése során ebből eredő károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

Ha olyan Felhasználó regisztrál, aki a Facebook felhasználói feltételeit megszegve vagy megkerülve regisztrált a Facebookon, automatikusan kizárásra kerül. A Játékban nem vesznek részt azok a személyek, akik a regisztráció során az adataikat hibásan, hiányosan, vagy nem adták meg.

A Játékból ki vannak zárva a Szervező és Lebonyolító alkalmazottai, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. és 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.

A Játékban való részvétel a jelen Szabályzat automatikus elfogadását jelenti.

  1. A Játék időtartama

A Játék 2020. november 23. 10:00-től 2020. november 27. 23:59-ig tart.

III. Nyeremények és sorsolás

A Felhasználó feladata, hogy a játékposzt alá kommentben megírja a játékposztban feltett kérdésre a választ. A válasz elfogadható szöveges vagy képi formában is.

A Lebonyolító azon Felhasználók közül választja ki a nyerteseket, akik a megfelelő játékposzt alá kommentben válaszolnak a játékidőszak alatt. A helyesen válaszolók közt 5 nyertest sorsol a Lebonyolító, melyet véletlenszerű számítógépes algoritmus segítségével végzi, a Lebonyolító a sorsolás menetéről jegyzőkönyvet vesz fel. Egy játékos csak egy nyereményre jogosult.

Játékposzt: 2020. november 23. 10:00

Játék zárása és a kommentek beküldési határideje: 2020. november 27. 23:59

Eredményhirdetés: 2020. november 30.

Nyeremények: 5 db Brit ajándékcsomag. A szervezők fenntartják a jogot a nyeremények módosítására. A nyeremények másra nem átruházhatók és készpénzre nem válthatók.

A nyertes kizárásra kerül, ha nem felel meg a jelen szabályzatban írt feltételeknek, vagy amennyiben a nyereményt a meghatározott időn belül nem veszi át, vagy nem veszi fel határidőben a kapcsolatot a Lebonyolítóval, illetve személyes adatait nem-, hiányosan-, vagy hibásan adja meg.

A Lebonyolító a nyertest haladéktalanul, maximum 5 munkanapon belül értesíti a nyeremény átvételének részleteiről. A Lebonyolító a nyerteseket privát üzenetben értesíti.

A nyeremény átvételével kapcsolatos egyeztetés privát e-mail levelezés keretében történik, amelyet a Lebonyolító kezdeményez privát üzenet küldésével. A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a nyertes adatai pontatlansága vagy változása miatt nem értesül a nyereményről. Ha a Lebonyolító nem tudja a nyertest elérni 15 napon belül, illetőleg a kiértesített nyertes e határidőn belül nem jelentkezik a nyereményért, a nyertes elveszti jogát a nyereményre.

A nyertes köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb az értesítését követő 30 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető.

A fenti egyeztetést követően a Lebonyolító a nyertesnek a VIII. pontban megjelölt adatait átadja a Szervezőnek, aki a nyereményt postázza a nyertes részére. A nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható. A nyereményhez tartozó adó kötelezettséget, valamint a nyeremény postázási költségét a Szervező viseli, azonban az egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a nyertest terhelik.

A nyertesnek először kiválasztott Felhasználó jogosult a nyereményt átvenni. Amennyiben bebizonyosodik, hogy erre mégsem lenne jogosult – így pl. ha a Felhasználó a jelen Szabályzatban foglaltak szerint kizárásra került a Játékból –, úgy helyére a Szervezők által esetlegesen kiválasztott második, illetve további helyen pótlólag kisorsolt Felhasználó lép (pótnyertes).

Amennyiben a nyertes Felhasználó helyett bármilyen okból pótnyertes sorsolása válik szükségessé, úgy erről a Lebonyolító a Felhasználókat a Játék internetes oldalán keresztül értesítik. Az értesítésben a Lebonyolító a Szervezővel egyeztetett megfelelő határidőket tűz ki.

  1. Felhasználó kizárása a Játékból

A Szervező a nyeremény átadásáig jogosult saját belátása szerint, külön értesítés, jóvátétel, kártérítés és indokolás nélkül kizárni azt a Felhasználót a Játékból:

- aki bármilyen módon megsérti a jelen Szabályzat rendelkezéseit;

- aki valótlanul, vagy hibásan ad meg nevet, e-mail címet vagy a Játékban valótlan, vagy az eredeti Felhasználótól eltérő más személyt nevesít Felhasználóként;

- akit a Szervező egyéb okból indokoltnak lát kizárni, így különösen akkor, ha a Felhasználó a Facebook-on nem lett volna jogosult regisztrálni, vagy kommentjeivel sérti a Szervezőt vagy a Lebonyolítót vagy más Felhasználó.

A Felhasználó kizárása esetén az adott Felhasználó nem tarthat igényt a már átadott nyereményre, illetve amennyiben a kizárás oka a nyeremény átadása után jut a Szervező vagy a Lebonyolító tudomására, úgy annak ellenértékét köteles visszaszolgáltatni a Szervezőnek, valamint köteles a Szervezőnek a kizárással kapcsolatos költségeit megtéríteni. A kizárt Felhasználó nem tarthat igényt kártérítésre.

A Szervező fenntartja a jogát arra, hogy a kizárt Felhasználó helyett másik Felhasználót hirdessen ki nyertesként (pótnyertes).

  1. Szabályzat módosítása

A Szervező fenntartja a Szabályzat módosításának a jogát. A Szabályzat módosításáról a Lebonyolító az üzenőfalon keresztül értesíti a Felhasználókat.

  1. A Szervező és a Lebonyolító felelőssége

A szolgáltatás ingyenességéből adódóan a Szervező és a Lebonyolító nem szavatolják a Játék szünetmentességét, nem felelnek továbbá a Játék felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. A Szervező és a Lebonyolító a Játék, valamint a Játék oldalának és alkalmazásának működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekednek, azokért azonban felelőssé nem tehetőek. A Szervező és a Lebonyolító kizárnak valamennyi kártérítési, kártalanítási igényt a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező és a Lebonyolító a nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállalnak, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény szolgáltatójával/gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti, akit a Szervező a nyeremény átadásakor a nyertes számára megjelöl.

VII. Egyéb rendelkezések

A Felhasználó maga viseli annak következményeit, ha személyes adatait hibásan adta meg.

A jelen Szabályzatra a magyar jog az irányadó.

A Játék független a Facebooktól, a Facebook abban nem vesz részt, azt nem támogatja.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

VIII.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 20. §-a szerint tájékoztatjuk a Felhasználót, hogy a Játékban való részvételhez a Szervező által kért adatainak szolgáltatása önkéntes, a Felhasználó hozzájárulásán alapul.

A Játékban való részvétellel valamint adatainak (így nevének, email-címének) megadásával a Felhasználó hozzájárul személyes adatai kezeléséhez, ideértve nyerése esetén a nevének és játékba beküldött fotójának a Facebook-on történő megjelenítéséhez.   

  A Nyereményjáték során a Szervezők a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja, valamint (2) bekezdés a) pontja, valamint az Európai Parlament és Tanács 2016/679 Rendeletének (továbbiakban: GDPR) 6. cikk 1. bek. a) pontja alapján kezelik a Felhasználó által megadott alábbi személyes adatokat az alkalmazás működtetése, a Nyereményjáték lebonyolítása és az esetleges nyeremény átadása érdekében:

- név,

- Facebook azonosító,

- email-cím.

A Játék lebonyolítása céljából a Szervező adatfeldolgozót (aki maga a Lebonyolító) vesz igénybe.

A játékosok, fotóik feltöltésével hozzájárulnak ahhoz, hogy fényképeik további felhasználásra kerüljenek a Szervező Facebook oldalán saját termékeinek reklámozása céljából.

Az adatfeldolgozó által végzett műveletek az alábbiak:

  • A kérdésekhez írt kommentek és a hozzájuk tartozó Felhasználói Facebook azonosítók leválogatása és összegyűjtése
  • A nyertes zsűrizés útján történő kiválasztása
  • A nyertes e-mail címének bekérése
  • A nyertes fenti adatainak az átadása a Szervezőnek

Lebonyolító kizárólag a Játék lebonyolítása céljából végzi a fenti műveleteket a személyes adatokon, saját célra a személyes adatokat nem kezeli, és nem dolgozza fel.

Az adatokat a Szervezőnek és a Lebonyolítónak a Játék szervezésében és lebonyolításában közreműködő munkatársai ismerhetik meg. Az adatkezelés időtartama a személyes adatok megadásától a cél megvalósulásáig, így legfeljebb a nyeremények végleges átadásáig, illetve a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében a hozzájárulás visszavonásáig tart, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, az adatfeldolgozó által feldolgozott személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, adatvédelmi incidens esetén annak körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezeléssel kapcsolatban a Felhasználót megilletik a vonatkozó jogszabályokban biztosított jogorvoslati lehetőségek, nevezetesen az Infotv. 21. §-ban és a GDPR 21. cikkében meghatározott tiltakozási jog, illetve az Infotv. 22. §-ban meghatározottak szerint bíróság előtt érvényesítheti jogait és a jogszabályok szerint őt esetlegesen megillető kártérítést és sérelemdíjat. A Felhasználó kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, zárolását, illetve adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a további együttműködést bármikor, indokolás nélkül megtagadhatja. Az adatkezeléssel kapcsolatban a Felhasználót megilletik az Infotv-ben biztosított jogorvoslati lehetőségek, nevezetesen az Infotv. 21.§-ban meghatározott tiltakozási, illetve 22.§-ban meghatározottak szerint bíróság előtt érvényesítheti jogait és a jogszabályok szerint őt esetlegesen megillető kártérítést és sérelemdíjat.

Amennyiben a Felhasználónak a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmét nem sikerült megnyugtató módon rendeznie a Szervezővel, vagy egyébként a Felhasználó bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) jogosult bejelentést tenni.

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Felhasználó tudomásul veszi, hogy

- a játékposzotok alá feltöltött fényképét a Szervező a játék lebonyolítása után saját Facebook oldalán felhasználja tartalom-gyártás és reklám céljából

- amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges, a jelen Szabályzatban megjelölt adatait, vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a játékból való kizárásához vezet; valamint

- amennyiben az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény – vagy más jogszabály – a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Felhasználó által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.

A Szervező a Felhasználó személyes adatait nem adja ki harmadik személyeknek a Felhasználó előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül.